ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Václav Zima
Rooseveltova 595
50351 Chlumec nad Cidlinou 
IČO: 62703960

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Vanua2,
se sídlem Rooseveltova 595,, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo: 62703960, DIČ: ,
(dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://vanua2.com (dále „jen internetový obchod”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si
smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném
znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi
prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo
rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena
prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://vanua2.com v Obchodních
podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění
předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění,
odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti
podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://vanua2.com, není nabídkou k
uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně
(DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je
platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://vanua2.com.

2.3 Internetový obchod https://vanua2.com také obsahuje na specifickém místě informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před
odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou
kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby
a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a
upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na
straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka
„Přidat do košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku
registraci v internetovém obchodě https://vanua2.com
b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „
Přidat do košíku”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující
k platbě”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující
tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření
objednávky a kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě” souhlasí s těmito
obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za
závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení
objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v
objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://vanua2.com, kde provedl
kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za
účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a
požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky
prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu
sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen
produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není
prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení
objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo
jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod
https://vanua2.com

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající
poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Stripe
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 8691624002/5500, vedený u
společnosti Raiffeisenbank.

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a
dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni
dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní
smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným
variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním
náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat,
nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně
zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je
prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo
fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu
současně se zbožím.

3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě
automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena
kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního
obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném
nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle §
1837 písm. l).

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v
objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se
nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného
opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši
její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není
poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na
zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré
povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody
na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
• Ve výdejně zásilek společnosti: Zásilkovna, výdej je zpoplatněn částkou 69 Kč.

4.6 Osobní odběr není zpoplatněn.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do pracovních dnů.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen
zboží vyzvednout do dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat
kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s
digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle
s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu
používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým
vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s
digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u
nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

5. Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://vanua2.com, může získat
přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita
obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez
registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a
pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském
účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou
považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na
vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://vanua2.com uchovává přístupové údaje k účtu
Kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej
kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší
povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s
provozovatelem webu https://vanua2.com.

5.6 Provozovatel webu https://vanua2.com není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů,
to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v
těchto případech:
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze
pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká
právo odstoupit od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání
je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu
nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží,
které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho
výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží
než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
• o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů
není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu,
pokud jej spotřebitel porušil,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
• o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času,
pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky
přítomen, nebo
• o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;
v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy
zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od
kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou
dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání
poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od
převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí
prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo
jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného
užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v
původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v
důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou,
vlastnostmi a funkčností zboží.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a
vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vrácena částka poštovného dle
nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím
kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal,
pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující
povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v
těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: shop@vanua2.com, popřípadě jiným
komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení
od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a
uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy
je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně
na adrese https://vanua2.com.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od
výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje
kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré
přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím
zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby
digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta
pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu
odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu.
Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň
se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní
smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který
nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na
odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst.
1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak §
2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle
zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci
výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí
totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči
zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující
uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstranění vady opravou věci
• odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
• při větším počtu vad (3 a více vad),
• je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené
době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit
bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle
své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené
náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám
způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání,
pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)
měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě
se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn
mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská
567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/
a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro
řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách
https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi
kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České
republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není
prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením
těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto
ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 26.12.2023.

10. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového
obchodu https://vanua2.com, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád
vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá
smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem,
ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky
v internetovém obchodě https://vanua2.com, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s
nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí
tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu
https://vanua2.com eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním
řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://vanua2.com zejména
daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob
vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou
dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání
poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě
(nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání,
pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: Mečislavova 20, 140 00
Praha 4.

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř
(24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15
těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat
slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6
Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)
měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se
lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění
nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah,
podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení
prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 26.12.2023

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: Mečislavova 20, 140 00 Praha 4.