DATE: 01/10/2019
TIME: 8:00 pm
LOCATION: Balbínova 6, Praha 2, 120 00 Praha
1.9. Praha – Balbínka 01/10/2019